Funktionsnedsättningen elöverkänslighet – historik

1987 Föreningen för El- och Bildskärmsskadade (FEB) bildas den 4 oktober detta år.

1993 FN:s generalförsamling antar enhälligt Standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. Reglerna är av grundläggande betydelse för handikappolitiken i FN:s alla medlemsländer. www.independentliving.org/standardrules/STILStandardRegler1.html

1994 Handikappförbundens Samarbetsorgan (HSO), en paraplyorganisation för Sveriges handikappförbund, upptar FEB som sin 29:e medlemsorganisation.

1995 Regeringen beslutar att FEB, enligt SFS 2000:7 §2, ska erhålla statsbidrag som handikappförbund för sin verksamhet. Regeringsbeslut 950621 nr 8, Dnr: S1995/2965 (Dokumentet finns på förbundskansliet.)

2000 Riksdagen antar regeringens proposition Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken, med FN:s standardregler som viktig ideologisk grund. Proposition 1999/2000:79, bet 1999/2000:SoU14
Dåvarande socialminister Lars Engqvist skriver: ”Handlingsplanen avser personer med funktionshinder generellt. Inget funktionshinder lyfts särskilt fram och inget utesluts. Personer som är funktionshindrade till följd av elöverkänslighet omfattas därför av handlingsplanen.”
Regeringskansliet 2000-04-06, Dnr S2000/2158/ST

2000 Nordiska Ministerrådet klassar elöverkänslighet som en arbetsmiljörelaterad symptombaserad diagnos med kod ICD-10 DIVS: 2000:839; ISBN: 92-893-0559-2 http://www.norden.org/sv/publikationer/publikationer/2000-839/ (sid 35 i pdf)

2001 Föreningen för El- och Bildskärmsskadade (FEB) ombildas till Elöverkänsligas Riksförbund.

2007 Socialstyrelsens enhet för handikappfrågor skriver: ”Socialstyrelsens hållning är att avsaknaden av bevisning om samband mellan exponering av elektromagnetiska fält och besvär inte får leda till att enskilda undanhålls det stöd vederbörande är i behov av. … fokus har alltmer förflyttats mot vad som är funktionshindrande i omgivningen. Utgångspunkten för handikappolitiken är just det miljörelaterande, relativa handikappbegreppet. En dåligt anpassad miljö skapar särskilda behov och det är behovet hos den enskilde som kan ligga till grund för olika stödinsatser.” Socialstyrelsen 2007-09-21, Dnr 72-8346/2007

2007 Europaparlamentet avger en skriftlig förklaring om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I denna konstaterar man bl.a. att en funktionsnedsättning innebär att väsentliga personliga och sociala erfarenheter påverkas av fysiska och psykiska begränsningar och den diskriminering som sker på grund av dessa. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och alla medlemsstater att anta principen ”ingenting om oss utan oss” och att samarbeta med funktionshindrade för att genomföra konventionen. Konventionen är en viktig markering av att rättigheter för personer med funktionsnedsättning ytterst handlar om mänskliga rättigheter.
2007-03-27 (ST07404/07)

2008 Riksdagen säger ja till att Sverige godkänner FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Riksdagen godkänner också att Sverige går med i ett frivilligt protokoll till konventionen som innebär att den som upplever sina rättigheter kränkta kan klaga till en övervakningskommitté.
Proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Kammaren/Protokoll/Riksdagens-protokoll-2008092_GW0927/ (se § 9)

2009 Diskrimineringsombudsman Katri Linna ger i Sydsvenska Dagbladet ett klart svar om elöverkänslighet: ”Det är ett funktionshinder i lagens mening och jag rekommenderar dem som drabbas av diskriminering att anmäla.” 2009-01-26 http://sydsvenskan.se/chattarkiv/article408013.ece

2009 EU-parlamentet antar med röstetalen 559 mot 22 en resolution om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält där man skriver: ”Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att följa Sveriges exempel och tillerkänna personer som lider av elöverkänslighet status som funktionshindrade samt ge dessa personer tillräckligt skydd och lika möjligheter”.
2009-04-02 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0216+0+DOC+XML+V0//SV

2011 Europarådet antar resolution 1815 om elektromagnetiska fält och hälsa. Den är i samma anda som EU-parlamentets resolution 2009 och medför ett paradigmskifte i attityden till hälsopåverkan av elektromagniska fält och elöverkänslighet – särskilt understryker den parlamentariska församlingen vikten av försiktighetsprincipen och att vi måste värna barnens hälsa: – Undvik trådlös teknk i skolan.
Originalet på engelska kan du läsa här. En svensk översättning (pdf) finner du här.

Lämna ett svar