LG 2011-2 Europarådet: Medlemsstaterna bör ta hänsyn till elöverkänsliga

– Lågstrålande områden bör inrättas och andra åtgärder vidtas för att skydda elöverkänsliga personer i Europa. Det skriver Europarådet i en resolution som gäller som rekommendation i 47 medlemsstater.
Resolutionen är mycket radikal. Förutom att hänsyn ska tas till elöverkänsliga, säger man att länderna ska göra allt som rimligen går för att minska exponeringen för hela befolkningarna. I skolorna ska mobilanvändande regleras strikt. Fasta uppkopplingar ska användas före trådlösa.

Inte bindande
Europarådets resolution är inte bindande för medlemsstaterna. Inget land kan tvingas följa dem. Men ofta brukar rådets åsikter väga tungt och så småningom slå igenom i konventioner och avtal i Europa. Denna resolution måste ses som en kraftfull markering för en förändring. Rådets miljöutskotts skrivning var ännu mer radikal än den slutliga. Där skrev man att mobiler helt ska förbjudas i skolorna och även trådlösa nätverk. I den slutliga resolutionen mildrades formuleringarna. Men andemeningen är att skydda barn och unga för onödig exponering. Rådet hänvisar till genomgång av ny forskning som visar på cancerrisker och andra hälsoproblem i samband med radiofrekventa fält.

Ryska varningar
Varningar kommer nu från olika forskargrupper och från olika länder. Samma dag som rådets miljöutskott kom med sitt förslag, 15 maj, publicerade en grupp ryska forskare återigen starka varningar för mobilstrålning och krävde krävde kraftfulla åtgärder för att skydda barn och ungdom. Europarådet förknippas vanligtvis med ärenden om mänskliga rättigheter. De 84 medlemmarna utgörs av parlamentariker från medlemsländerna. Vice ordförande är förre vice premiärministern i Storbritannien, Lord Prescott. Europarådets bas är Strasbourg och sammanlagt representeras 47 länder, alltså långt fler än EU.

Kritiserar ICNIRP
Resolutionen kritiserar ICNIRP, det organ som WHO lutar sig mot angående gränsvärden. Medlemsländerna uppmanas att söka egen vetenskaplig grund i frågan och stödja forskning som leder till ofarlig teknik. Man varnar för all slags trådlös teknik som är digital och pulsad, till exempel DECT-telefoner, babyvakter och liknande. – Vi måste lära av historien. Myndigheterna reagerade för sent när forskarna var oense om asbest, tobak och bly i bensin. Nu måste försiktighetsprincipen gälla om elektromagnetisk strålning.

Lågstrålande områden
I paragrafen om elöverkänslighet rekommenderas länderna att ta särskild hänsyn till »personer med syndrom av intolerans för elektromagnetiska fält«. I första hand bör man se till att inrätta lågstrålande områden där all trådlös teknik förbjuds, så kallade wave-free areas. I Sverige har rådets starka formuleringformuleringar inte väckt någon massmedial uppmärksamhet. Inte heller utomlands har det varit någon stor nyhet. Referat har bland annat publicerats i de brittiska tidningarna The Daily Telegraph, The Daily Mail och australiensiska The Herald Sun.

Omsvängning
Men till saken hör att resolutionen antogs den 27 maj och bara några dagar senare kom WHO:s sensationella omsvängning i frågan om möjliga hälsorisker med mobilstrålning. Det blev en större nyhet. Inte minst mot bakgrund av att åtskilliga advokater i USA ligger i startgroparna för skadeståndsmål om tumörer orsakade av mobilen. Europarådets ställningstagande får ses som en del av en omsvängning i den forskarstrid som pågår.

Elisabet Olsson

Resolution 1815 kan du läsa på svenska häroch originalet på engelska här!

SSM: Misstanke om intressekonflikt utreds

WHO:s cancerforskningsorgan har på grund av en intressekonflikt entledigat Anders Ahlbom, ordförande i ett av Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd, från en arbetsgrupp. Strålsäkerhetsmyndigheten utreder nu om uppgifterna om intressekonflikt även påverkar Anders Ahlboms uppdrag i myndighetens vetenskapliga råd. Läs hela meddelandet här på myndighetens hemsida.

Debatt: Vem tar ansvar för barns hälsa?

Hur farliga är mobilerna för barnen? I DN:s nyligen avslutade artikelserie om hur mobilen förändrat vårt liv ställdes den frågan 11 maj till Torsten Augustsson på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM.
Han svarar helt kort att det finns ”en svag misstanke om att det allmänt kan vara skadligt om man håller mobiltelefonen mot örat – den misstanken får varje förälder väga mot den trygghet som det innebär att kunna nå sitt barn. En av riskerna som diskuteras år bland annat cancer.” Fortsätt läsa Debatt: Vem tar ansvar för barns hälsa?

2011-1

Intervju
4 – Boforsingenjören som ägnat sig åt elöverkänslighet:
– Glöm inte kemikalierna!

Elöverkänslighet/teknik
6 – Värmekabel i betongplatta

Färgämnen i kläder
7 – Allergi mot färgämnen

Elöverkänslighet
8 – Samuels egen berättelse

Biometeorologi
10 – Vädret och hälsan

Forskning
14 – Seletun Scientific Statement

Från länen
15 –  Baldakiner i skärmande tyg till Örebro lasarett

Norden/från länen
16 – Rapport från Nordenmöte, 3-4 september 2010
18 – Teknikfrågan

FEB
19 – Uppvaktningar och möten

Utrikes
19 – Radio Vatikan döms att betala skadestånd
till cancerdrabbade

Elöverkänslighet
20 – ”Gilla läget?” en hoppfull film

Krönika
22 – Monas spalt

Dokument
23 – Policy för Elöverkänsligas Riksförbunds tidning, Ljusglimten

LG 2011-1 Boforsingenjören som ägnat sig åt elöverkänslighet: – Glöm inte kemikalierna när du elsanerar!

– Glöm inte kemikalierna när du elsanerar! Det uppmanar Ragnar Forshufvud, pensionerad boforsingenjör, som ägnat decennier åt frågan om elöverkänslighet.
Han tycker att sambanden mellan kemikalier och elöverkänslighet borde diskuteras mer.

Många teorier finns om olika faktorer bakom elöverkänslighet. Eftersom samhällets intresse i princip varit noll finns inte mycket forskning. Ljusglimtens ambition är att ge plats åt olika tolkningar i frågan. Vi har därför letat efter personer med engagemang och kunskap lite utanför patientperspektivet. Tyvärr finns inte många i Sverige som engagerat sig, som vi alla vet, men en av dem som samlat på sig ett stort kunskapsmaterial är Ragnar Forshufvud i Karlskoga.

Första bildskärmsfallet
Han var med från början när det första bildskärmsfallet blev känt i Bofors 1986.
– En skyddsingenjör berättade om en kvinna som drabbats av intolerans mot både lysrör och solljus.

Det visade sig att kvinnan var Inger Olsson, sambo med boforsingenjören Axel Ohlsson.
Axel Ohlsson, som nyligen gått bort, var en kollega som Ragnar Forshufvud kände väl.

Genom de personliga banden blev engagemanget stort från början. Axel Ohlsson blev snart en av pionjärerna i El-och Bildskärmsskadades förening.

Ragnar Forshufvud blev inte aktiv i föreningen, men kom ändå att ägna sig åt frågan om elöverkänslighet under lång tid de följande åren.

< resten av artikeln kommer så snart vi hinner ! >

Barnens hälsa under miljöhot

– Vi behöver en medievärld som informerar allmänheten, säger Dominique Belpomme.
Under de senaste 18 månaderna har han intresserat sig för elöverkänslighet. Han har undersökt 200 patienter och via analyser konstaterat att de har förhöjda nivåer av stressmarkörer i blodet. Samma ämnen ses hos personer med kemikalieöverkänslighet.
Läs mer i Miljömagasinet