LG 2011-2 Europarådet: Medlemsstaterna bör ta hänsyn till elöverkänsliga

– Lågstrålande områden bör inrättas och andra åtgärder vidtas för att skydda elöverkänsliga personer i Europa. Det skriver Europarådet i en resolution som gäller som rekommendation i 47 medlemsstater.
Resolutionen är mycket radikal. Förutom att hänsyn ska tas till elöverkänsliga, säger man att länderna ska göra allt som rimligen går för att minska exponeringen för hela befolkningarna. I skolorna ska mobilanvändande regleras strikt. Fasta uppkopplingar ska användas före trådlösa.

Inte bindande
Europarådets resolution är inte bindande för medlemsstaterna. Inget land kan tvingas följa dem. Men ofta brukar rådets åsikter väga tungt och så småningom slå igenom i konventioner och avtal i Europa. Denna resolution måste ses som en kraftfull markering för en förändring. Rådets miljöutskotts skrivning var ännu mer radikal än den slutliga. Där skrev man att mobiler helt ska förbjudas i skolorna och även trådlösa nätverk. I den slutliga resolutionen mildrades formuleringarna. Men andemeningen är att skydda barn och unga för onödig exponering. Rådet hänvisar till genomgång av ny forskning som visar på cancerrisker och andra hälsoproblem i samband med radiofrekventa fält.

Ryska varningar
Varningar kommer nu från olika forskargrupper och från olika länder. Samma dag som rådets miljöutskott kom med sitt förslag, 15 maj, publicerade en grupp ryska forskare återigen starka varningar för mobilstrålning och krävde krävde kraftfulla åtgärder för att skydda barn och ungdom. Europarådet förknippas vanligtvis med ärenden om mänskliga rättigheter. De 84 medlemmarna utgörs av parlamentariker från medlemsländerna. Vice ordförande är förre vice premiärministern i Storbritannien, Lord Prescott. Europarådets bas är Strasbourg och sammanlagt representeras 47 länder, alltså långt fler än EU.

Kritiserar ICNIRP
Resolutionen kritiserar ICNIRP, det organ som WHO lutar sig mot angående gränsvärden. Medlemsländerna uppmanas att söka egen vetenskaplig grund i frågan och stödja forskning som leder till ofarlig teknik. Man varnar för all slags trådlös teknik som är digital och pulsad, till exempel DECT-telefoner, babyvakter och liknande. – Vi måste lära av historien. Myndigheterna reagerade för sent när forskarna var oense om asbest, tobak och bly i bensin. Nu måste försiktighetsprincipen gälla om elektromagnetisk strålning.

Lågstrålande områden
I paragrafen om elöverkänslighet rekommenderas länderna att ta särskild hänsyn till »personer med syndrom av intolerans för elektromagnetiska fält«. I första hand bör man se till att inrätta lågstrålande områden där all trådlös teknik förbjuds, så kallade wave-free areas. I Sverige har rådets starka formuleringformuleringar inte väckt någon massmedial uppmärksamhet. Inte heller utomlands har det varit någon stor nyhet. Referat har bland annat publicerats i de brittiska tidningarna The Daily Telegraph, The Daily Mail och australiensiska The Herald Sun.

Omsvängning
Men till saken hör att resolutionen antogs den 27 maj och bara några dagar senare kom WHO:s sensationella omsvängning i frågan om möjliga hälsorisker med mobilstrålning. Det blev en större nyhet. Inte minst mot bakgrund av att åtskilliga advokater i USA ligger i startgroparna för skadeståndsmål om tumörer orsakade av mobilen. Europarådets ställningstagande får ses som en del av en omsvängning i den forskarstrid som pågår.

Elisabet Olsson

Resolution 1815 kan du läsa på svenska häroch originalet på engelska här!

Lämna ett svar