Diskriminering av funktionshindrade ökar i den trådlösa teknikens spår

1000-tals människor kan inte längre röra sig fritt i vårt samhälle pga funktionsnedsättningen elöverkänslighet, och antalet drabbade ökar i Norden såväl som i övriga världen.
I takt med utbyggnaden av Wlan, CDMA, Wimax, Rakel och annan trådlös teknik, får många elöverkänsliga allt svårare att förflytta sig med allmänna kommunikationer, besöka restauranger, offentliga byggnader och köpcentrum, samt handla nödvändighetsartiklar som mediciner och livsmedel. Till och med att hämta ut ett postpaket kan vara omöjligt.

Den försämrade tillgängligheten innebär ett brott mot FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna för funktionshindrade.

Europaparlamentet har också nyligen i en resolution uttryckt sin oro för den ökande strålningen och dess hälsoeffekter. Se punkterna J, 21, 22 och 23 i nedanstående länk:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//SV&language=SV om länken krånglar, klicka här

De fyra handikapporganisationerna i Norden för Elöverkänsliga, har på ett möte i Bergen beslutat att samarbetet skall intensifieras på följande punkter:

  • Ökad acceptans för att elöverkänslighet är ett funktionshinder och att samhället garanterar tillgänglighet för elöverkänsliga i enlighet med FN:s handikappkonvention.

  • Begränsa utbyggnaden av trådlös kommunikation. Mest brådskande är förbud mot trådlösa nätverk i förskolor, skolor, allmänna färdmedel och offentliga lokaler. Istället förordar vi kommunikation via optisk kabel.

  • Acceptans av elöverkänslighet som ett hälsoproblem. Medvetenheten och kunskapen behöver avsevärt förbättras inom sjukvård och hos blåljusmyndigheterna.

  • Fler elsanerade akut- och vårdrum, så att elöverkänsliga kan få behandling för vanliga sjukdomar. De har idag stora problem att vistas på vårdinrättningar.

  • Alla garanteras rätten till telefon via kabel – elöverkänsliga isoleras totalt utan detta.

  • Gränsvärden för mikrovågsstrålning baserade på långsiktiga hälsoeffekter, samt framtagande av alternativ ”hälsosmart” teknik, anpassad till biologiskt liv.

  • Lågstrålande zoner är nödvändiga som en akut lösning för elöverkänsliga innan samhället tillgänglighetsanpassats, samt även för att möjliggöra forskning.

De nordiska förbunden vill samarbeta om en gemensam informationsbas och vill koordinera det framtida arbetet, samt samarbeta med de elöverkänsligas organisationer internationellt.

DK Foreningen for el-overfølsomme www.el-allergi.dk

www.voreboernsfremtid.dk Vagn Larsen

FI Suomen Sähköyliherkät ry www.angelfire.com/nd/syh/ Tero Anttila

NO Foreningen for el-overfølsomme www.felo.no Solveig Glomsrød

SE Elöverkänsligas Riksförbund www.feb.se Birgitta Knape +46(0)454 32 51 10

Orientering

Allt fler människor mår dåligt i IT-miljö och vid användning av elektrisk/elektronisk utrustning. Vanliga symptom är hudbesvär, huvudvärk, eller influensaliknande symtom, illamående, yrsel eller ljuskänslighet.
Många får symtom från nervsystemet; upplevd stress, försämrat korttidsminne, koncentrationsproblem och onormal trötthet/utmattning.
All elektrisk utrustning avger elektromagnetiska fält. Mobiltelefoni och utrustning för trådlös kommunikation avger högfrekvent elektromagnetisk strålning och mikrovågor. Många forskningsresultat visar att elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning allvarligt kan påverka vår hälsa.
Minst 200.000 svenskar, eller 3.1% av Sveriges vuxna befolkning, uppgav i en hälsoenkät att de är överkänsliga för elektriska/magnetiska fält (Miljöhälsorapport 2001/Hälsoenkät 1999).  Enligt Socialstyrelsen senaste rapport från 2009 har vi nu c:a 3.2% elöverkänsliga, vilket med en befolkning på 9 miljoner blir nära 300 000 drabbade, 0.4% eller c:a 36 000 hade svåra besvär. (Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009/Hälsoenkät 2007, du hittar hela rapporten på www.socialstyrelsen.se)

Fortsätt läsa Orientering

Viktigt att veta om elöverkänslighet – för dig inom vården

En elöverkänslig person kan bli mycket sjukare av sjukhusmiljön. En förbättring som tagit den elöverkänslige månader att uppnå kan vara helt borta inom en timme. Därför behöver vi din hjälp.

Vad vi reagerar på
Vi kan reagera på all elektrisk/elektronisk utrustning, till exempel lågenergilampor, lysrör, datorer, TV, mobiltelefoner, DECT-telefoner (bärbara = trådlösa inomhustelefoner), adaptrar, hörselslingor, röntgen och annan undersökningsapparatur.

Allvarliga symtom försvårar vårdsituationen
Symtomen är ibland akuta vid exponering, men ofta visar de sig inte förrän efter någon timme. De kan sitta kvar i dagar eller till och med månader och är bland annat:

Fortsätt läsa Viktigt att veta om elöverkänslighet – för dig inom vården