Diskriminering av funktionshindrade ökar i den trådlösa teknikens spår

1000-tals människor kan inte längre röra sig fritt i vårt samhälle pga funktionsnedsättningen elöverkänslighet, och antalet drabbade ökar i Norden såväl som i övriga världen.
I takt med utbyggnaden av Wlan, CDMA, Wimax, Rakel och annan trådlös teknik, får många elöverkänsliga allt svårare att förflytta sig med allmänna kommunikationer, besöka restauranger, offentliga byggnader och köpcentrum, samt handla nödvändighetsartiklar som mediciner och livsmedel. Till och med att hämta ut ett postpaket kan vara omöjligt.

Den försämrade tillgängligheten innebär ett brott mot FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna för funktionshindrade.

Europaparlamentet har också nyligen i en resolution uttryckt sin oro för den ökande strålningen och dess hälsoeffekter. Se punkterna J, 21, 22 och 23 i nedanstående länk:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//SV&language=SV om länken krånglar, klicka här

De fyra handikapporganisationerna i Norden för Elöverkänsliga, har på ett möte i Bergen beslutat att samarbetet skall intensifieras på följande punkter:

  • Ökad acceptans för att elöverkänslighet är ett funktionshinder och att samhället garanterar tillgänglighet för elöverkänsliga i enlighet med FN:s handikappkonvention.

  • Begränsa utbyggnaden av trådlös kommunikation. Mest brådskande är förbud mot trådlösa nätverk i förskolor, skolor, allmänna färdmedel och offentliga lokaler. Istället förordar vi kommunikation via optisk kabel.

  • Acceptans av elöverkänslighet som ett hälsoproblem. Medvetenheten och kunskapen behöver avsevärt förbättras inom sjukvård och hos blåljusmyndigheterna.

  • Fler elsanerade akut- och vårdrum, så att elöverkänsliga kan få behandling för vanliga sjukdomar. De har idag stora problem att vistas på vårdinrättningar.

  • Alla garanteras rätten till telefon via kabel – elöverkänsliga isoleras totalt utan detta.

  • Gränsvärden för mikrovågsstrålning baserade på långsiktiga hälsoeffekter, samt framtagande av alternativ ”hälsosmart” teknik, anpassad till biologiskt liv.

  • Lågstrålande zoner är nödvändiga som en akut lösning för elöverkänsliga innan samhället tillgänglighetsanpassats, samt även för att möjliggöra forskning.

De nordiska förbunden vill samarbeta om en gemensam informationsbas och vill koordinera det framtida arbetet, samt samarbeta med de elöverkänsligas organisationer internationellt.

DK Foreningen for el-overfølsomme www.el-allergi.dk

www.voreboernsfremtid.dk Vagn Larsen

FI Suomen Sähköyliherkät ry www.angelfire.com/nd/syh/ Tero Anttila

NO Foreningen for el-overfølsomme www.felo.no Solveig Glomsrød

SE Elöverkänsligas Riksförbund www.feb.se Birgitta Knape +46(0)454 32 51 10

Lämna ett svar