Orientering

Allt fler människor mår dåligt i IT-miljö och vid användning av elektrisk/elektronisk utrustning. Vanliga symptom är hudbesvär, huvudvärk, eller influensaliknande symtom, illamående, yrsel eller ljuskänslighet.
Många får symtom från nervsystemet; upplevd stress, försämrat korttidsminne, koncentrationsproblem och onormal trötthet/utmattning.
All elektrisk utrustning avger elektromagnetiska fält. Mobiltelefoni och utrustning för trådlös kommunikation avger högfrekvent elektromagnetisk strålning och mikrovågor. Många forskningsresultat visar att elektromagnetiska fält och mikrovågsstrålning allvarligt kan påverka vår hälsa.
Minst 200.000 svenskar, eller 3.1% av Sveriges vuxna befolkning, uppgav i en hälsoenkät att de är överkänsliga för elektriska/magnetiska fält (Miljöhälsorapport 2001/Hälsoenkät 1999).  Enligt Socialstyrelsen senaste rapport från 2009 har vi nu c:a 3.2% elöverkänsliga, vilket med en befolkning på 9 miljoner blir nära 300 000 drabbade, 0.4% eller c:a 36 000 hade svåra besvär. (Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009/Hälsoenkät 2007, du hittar hela rapporten på www.socialstyrelsen.se)

Vårt nationella uppslagsverk Nationalencyklopedin (NE) beskrev vid sitt utgivande elöverkänslighet enligt följande:

elöverkänslighet. Under 1980-talet har man i olika undersökningar studerat huruvida bildskärmsarbete skulle kunna leda till vissa lättare och relativt vanliga hudbesvär. En viss ökning av subjektiva besvär har kunnat konstaterats, medan man inte kunnat påvisa någon ökning av frekvensen diagnostiserade hudsjukdomar. På senare år har uppmärksamhet även inriktats på en mindre grupp bildskärmsanvändare som angivit mer uttalade hudproblem (rödflammighet, hetta, stickningar, klåda, stramhet, värk etc.), oftast i kombination med symptom från nervsystemet (yrsel, trötthet, huvudvärk, nedstämdhet etc.). Besvären har inte enbart varit bildskärmsrelaterade; även närhet till elledningar, elektriska apparater, lysrör m.m. har angetts vara utlösande faktorer. Många personer med dessa besvär är allvarligt påverkade och har varit sjukskrivna under långa perioder. Bland de drabbade själva har termen ”elöverkänslighet” präglats, eftersom en minsta gemensamma nämnare skulle kunna vara en reaktion mot elektricitet. De som drabbats av sådana symptom har bildat Föreningen för el- och bildskärmsskadade. Inom elindustrin har man, på grundval av mängden inkommande klagomål från allmänheten, gjort bedömningen att det skulle kunna finnas mellan 2 000 och 10 000 ”elöverkänsliga” personer i landet. BKe

Försäkringskassan/Solid: Om Nya Diagnoser/Elöverkänslighet
El.överkänslighet definieras idag som besvär och ohälsa som drabbar vissa individer i närheten av eller vid användning av elektrisk utrustning. De mest framträdande symtomen är hudbesvär och kognitiva problem. Hudbesvären beskrivs som värmekänsla, ”kokande hud”, stickningar, sveda, värk på djupet framför allt i ansiktet. Övriga besvär är ljuskänslighet, synbesvär samt trötthet/svaghet, hjärtklappnings- och svimningsbenägenhet, yrsel, huvudvärk, ev. även svettningar/frossa. De kognitiva problemen innebär minnes-, koncentrations- och inlärningsstörningar. ”Man greppar inte saker som förr!
Oavsett det ofärdiga vetenskapliga läget finns de elöverkänsliga som patientgrupp. De Elöverkänsligas Riksörbund har drygt 2000 medlemmar men det inofficiella antalet el.överkänsliga i Sthlms Län skattas till 19.000!
( Informationen är hämtad från: http://www.fkf.se/solid/menydiag.htm – som inte längre kan nås via Internet…)

För dig som studerar och önskar referenslitteratur eller annat arbetsmaterial arbetar vi här på en sammanställning, som ger en någorlunda sansad och balanserad bild av elöverkänslighetsproblemet.
Du är välkommen att höra av dig om du har något ytterligare att fråga om!

Litteratur och Studiematerial om Elöverkänslighet hittar du via rubriken Bibliotek i Huvudmenyn till vänster.

 

Lämna ett svar