Motionslista 2008

7 oktober 2008

Allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag om allt som riksdagen kan besluta om. Årets allmänna motionstid slutade den 7 oktober. Riksdagens ledamöter hade då lämnat in 3701 motioner. Det var 390 fler motioner jämfört med förra året

Ett fåtal motioner har inlämnats beträffande elöverkänslighet och hälsorisker med elektromagnetisk strålning/mobiltelefoni. Motionerna kommer nu att skickas till riksdagens olika utskott som ska arbeta med förslagen.

Alla, nya eller gamla motioner kan sökas här!

 

Klicka här om du vill göra egna sökningar bland Riksdagens motioner & utskott för senaste information om t.ex.:
(OBS sökresultatet hittas under sökdefinitionen i den Riksdagssida som kommer upp!)
Elöverkänslighet
Elfria zoner
Strålning, mobiltelefoni, mobilmaster
Mobiltelefon
Elektromagnetiska fält
Försiktighetsprincipen
Flamskyddsmedel
Arbetslivsinstitutet

 


CIVILUTSKOTTET 

Motion 2008/09:C209 av Egon Frid m.fl. (v) 
En jämställd och miljöanpassad samhällsplanering
Punkt 15 Strålning från mobilmaster
Vänsterpartiet har vid ett flertal tillfällen motionerat om försiktighetsprincipen vad avser strålning från mobilmaster. Den stora utbyggnad som nu är i full gång med tredje generationens mobiltelefoni ger anledning till att se över regelverket kring samhällsansvar och information till allmänheten.
Datum: 2008-09-25, v578 


FÖRSVARSUTSKOTTET

OBS. Det finns problem med direktaccess till motioner under försvarsutskottet. Sök via den ev alternativa länken!

Motion 2008/09:Fö229 av Jan Lindholm m.fl. (mp) 
Elrelaterad ohälsa  (alternativ länk här!)
Flera av dem lever med el-överkänslighet än idag. Denna bakgrund gör det rätt naturligt att det i första hand har varit medelålders och äldre som drabbats av el-överkänslighet. De senaste åren har emellertid el-överkänslighet gått ner i åldrarna. Denna sommar (2008) hölls det första sommarlägret för barn som drabbats av el-överkänslighet.
Datum: 2008-10-02, mp507 

Motion 2008/09:Fö240 av Sinikka Bohlin (s) 
Elektromagnetisk strålning (alternativ länk)
Nya forskningsrön kan nu bevisa att det finns hälsorisker med strålning från mobiltelefoner, Bluetooth och trådlösa telefoner. Därför är det viktigt att Sverige nu gör en översyn av gränsvärden för elektromagnetisk strålning för att kunna sänka gränsvärdena.
Datum: 2008-10-03, s67030

Motion 2008/09:Fö247 av Kerstin Engle och Helene Petersson i Stockaryd (s) 
Elkänslighetsforskning(alternativ länk här!)
Det råder ingen tvekan om att elöverkänslighet är ett verkligt sjukdomstillstånd och därför måste tas på stort allvar. Fenomenet elöverkänslighet har funnits i över 20 år. Oavsett vilka förklaringar som kan komma att ges kvarstår faktum – för dem som drabbas av elöverkänslighet är det ett reellt problem.
Datum: 2008-10-03, s19046

Motion 2008/09:Fö267 av Anne Marie Brodén (m) 
Gränsvärdet för elektromagnetisk strålning bl.a.  (alternativ länk)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka gränsvärdet för elektromagnetisk strålning för bl.a. mobiltelefoner.
Datum: 2008-10-01, m1701 

Motion 2008/09:Fö268 av Kenneth Johansson m.fl. (c) 
Hälsoeffekter av elektromagnetiska fält (alternativ länk här!)
Sverige saknar ett nationellt forskningsprogram inom området biologiska effekter och hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. 
Enligt uppgifter kan uppemot 200 000 personer i Sverige lida av el-överkänslighet.
Datum: 2008-10-02, c409 


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Motion 2008/09:MJ465 av Tina Ehn m.fl. (mp) 
Miljögifter
Det handlar om t.ex. alkylfenoler/alkylfenoletoxilater, antibakteriella ämnen som triclosan, bromerade flamskyddsmedel, ftalater och polyflourerade föreningar.
Datum: 2008-10-06, mp520


NÄRINGSUTSKOTTET

Motion 2008/09:N263 av Carin Runeson och Kurt Kvarnström (s) 
Sydlänken och användning av HVDC Light-tekniken
Genom att HVDC Light dras med två parallella kablar med plus/minus-spänning som tar ut varandra uppstår inga elektromagnetiska fält, vilket gör att problemen för de elkänsliga minskar.
Datum: 2008-09-29, s25071

Flamskyddsmedel behandlas i följande motioner:

– se Motion 2008/09:MJ465 ovan

Lämna ett svar