Motionslista 2011

Den allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag, motioner, om allt som riksdagen kan besluta om. Den allmänna motionstiden slutade onsdagen 5 oktober.

Motioner om elöverkänslighet:

Motion 2011/12:Fö223 av Kerstin Engle m.fl. (S)
Boendeformer för elöverkänsliga S18031

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av forskning och utveckling av värdiga boendeformer för elöverkänsliga. Att hitta en bostad som passar är ingen självklarhet för den som är elöverkänslig.
Datum: 2011-10-03, S18031

Motion 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C)
Elöverkänslighet

Elöverkänslighet leder till mycket mänskligt lidande, såväl hälsomässigt som socialt. Låt elöverkänsliga få bostadsanpassningsbidrag till elsanering Eftersom de elöverkänsliga är drabbade av en sjukdom bör de också ha samma rätt till olika stöd som andra sjuka. Idag har många elöverkänsliga inte råd att förbättra
Datum: 2011-10-05, C407

Motion 2011/12:Fö207 av Bodil Ceballos m.fl. (MP)
Fast telefoni och lågstrålande zoner

I områden andra skyr som pesten pga. dålig uppkoppling, obefintliga mobilnät etc. har de elöverkänsliga hittills funnit en fristad.
Datum: 2011-09-28, MP1401

Motion 2011/12:MJ469 av Tina Ehn m.fl. (MP)
Hållbar landsbygdsutveckling

En grupp som flyttar från städerna är de så kallat elöverkänsliga. Den lösning som erbjuds av Telia, mobila alternativ, ger inte tillräcklig driftsäkerhet för företagaren och den tekniken driver bort de elöverkänsliga än längre ut i obygden.
Datum: 2011-10-05, MP1601

Motion 2011/12:Kr236 av Jan Lindholm (MP)
Public service

Att uppbyggnaden av ett sådant digitalt nät innebär att landets tiotusentals elöverkänsliga kommer att få stora svårigheter att hitta lågstrålande områden där de kan undkomma digitala magnetfält verkar dessa aktörer (PTS och Teracom) inte ta någon hänsyn till.
Datum: 2011-10-02, MP2636

Motion 2011/12:Fö213 av Jan Lindholm m.fl. (MP)
Icke-joniserande strålning

Motion till riksdagen 2011/12:Fö213 av Jan Lindholm m.fl. (MP) Icke-joniserande strålning MP2604 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att det klargörs vilken myndighet som har ansvaret för att utreda säkerhet och risker när det
Datum: 2011-10-02, MP2604

Motion 2011/12:Fö215 av Helene Petersson i Stockaryd och Kerstin Engle (S)
Sverige har idag inget lagstadgat gränsvärde när det gäller magnetfält. Istället tillämpas en så kallad försiktighetsprincip vilket innebär att om man kan minska exponeringen till rimliga kostnader så ska man göra det. Anledningen till att det inte finns något lagstadgat gränsvärde är att man ännu inte har klara bevis för att fälten ökar cancerrisken. Försiktighetsprincipen baseras främst på att cancerrisken inte kan uteslutas. Försiktighetsprincipen innebär att risker för människors hälsa ska undvikas så långt som det kan anses ekonomiskt rimligt. Det är inte rimligt att en avvägning ska göras mellan ekonomin och människors hälsa.
Datum: 2011-10-03, S18033

Lämna ett svar