Motionslista 2009

Allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag om allt som riksdagen kan besluta om. Årets allmänna motionstid slutade den 6 oktober.

Riksdagens ledamöter hade då lämnat in 3809 motioner. Det var 108 fler motioner jämfört med förra året

Ett fåtal motioner har inlämnats beträffande elöverkänslighet och hälsorisker med elektromagnetisk strålning/mobiltelefoni. Motionerna kommer nu att skickas till riksdagens olika utskott som ska arbeta med förslagen.

 

Alla, nya eller gamla motioner kan sökas här!

Klicka här om du vill göra egna sökningar bland Riksdagens motioner & utskott för senaste information om t.ex.:
(OBS sökresultatet hittas under sökdefinitionen i den Riksdagssida som kommer upp!)
Elöverkänslighet
Elfria zoner
Strålning, mobiltelefoni, mobilmaster
Mobiltelefon
Elektromagnetiska fält
Försiktighetsprincipen
Flamskyddsmedel


MOTIONER SOM I SKRIVANDE STUND EJ TILLDELATS NÅGOT UTSKOTT

Motion 2009/10:C456 av Bodil Ceballos och Sven Bergström (mp, c)
Fredande av lågstrålande zoner
Flera länder har antagit lägre gränsvärden för strålning än vi har i Sverige och man tar också hänsyn till den ackumulerade strålningen vid tillståndsgivning för olika
typer av sändningar.
Datum: 2009-10-04, C456

Motion 2009/10:s34081 av Göte Wahlström m.fl. (s)
Stöd till elöverkänsliga för ett människovärdigt liv
Det kan handla om områden som befriats från strålning från master för telefoni och radio/ TV eller från kraftfält skapade av elektriska ledningsdragningar.
Datum: 2009-10-02, s34081 Inget dokument tillgängligt 31 okt!


CIVILUTSKOTTET


FÖRSVARSUTSKOTTET

Motion 2009/10:Fö212 av Kerstin Engle och Helene Petersson i Stockaryd (s)
Elöverkänslighet och strålning
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behov av sammanställning av fakta om ohälsa och strålning.
Datum: 2009-09-24, s67014

Motion 2009/10:Fö215 av Kenneth Johansson m.fl. (c)
Hälsoeffekter av elektromagnetiska fält
Utskottet välkomnar forskningen om elektromagnetisk strålning och elkänslighet samt om orsakerna till de besvär som gruppen elkänsliga har.
Datum: 2009-10-05, c465

Motion 2009/10:Fö217 av Jan Lindholm m.fl. (mp)
Åtgärder mot el-relaterad ohälsa
Riksdagen bör därför ge regeringen till känna som sin mening vad som ovan anförts om det mycket angelägna i att sänka gränsvärdena för elektromagnetisk strålning i intervallet 0,1 MHz–300 GHz, så kallad icke-joniserande strålning.
Datum: 2009-10-01, mp305

Motion 2009/10:Fö222 av Billy Gustafsson (s
Elfria zoner
Människors oro över vad strålning kan ge för hälsoeffekter ska tas på allvar.
Datum: 2009-09-29, s34068

Motion 2009/10:Fö246 av Anne Marie Brodén (m)
Gränsvärdet för elektromagnetisk strålning
Förslag till riksdagsbeslut. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka gränsvärdet för elektromagnetisk strålning för bl.a. mobiltelefoner.
Datum: 2009-10-05, m1723

Motion 2009/10:Fö260 av Göte Wahlström m.fl. (s)
Boendeformer för elöverkänsliga
Den forskning som framtagits visar på komplexa förhållanden där kombinationen av olika diagnoser sammankopplat med elöverkänslighet skapar svåra förhållanden för individen. Med anledning av det ovan anförda bör det göras en översyn av elöverkänsligas situation
Datum: 2009-10-02, s34081

Motion 2009/10:Fö262 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (c)
Erkännande av elöverkänslighet som sjukdom
Många tvingas flytta från sina hem på grund av de olika sjukdomssymptom strålning av olika slag leder till.
Datum: 2009-10-06, c484


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET


NÄRINGSUTSKOTTET

Motion 2009/10:N388 av Tina Ehn m.fl. (mp)
Landsbygdspolitik
Att, som i Jämtland, medvetet bygga upp en zon i en del av en kommun eller ett större område med enbart lågstrålande installationer, så att elöverkänsliga kan få en fristad, är ett framkantstänkande som redan visat sig bärkraftigt
Datum: 2009-10-05, mp


SOCIALUTSKOTTET

Motion 2009/10:So446 av Jan Lindholm och Mats Pertoft (mp)
Vård för el- och tandvårdsskadade
Förslag till åtgärder Tandvårdsskadeförbundet och Elöverkänsligas Riksförbund har med stöd från Allmänna arvsfonden under ett antal år drivit ett projekt som kallats HET-projektet. HET står för Hälsoproblematik för Elöverkänsliga
Datum: 2009-10-02, mp

Motion 2009/10:So462 av Kerstin Lundgren (c)
Vård av elöverkänsliga
Det må under senare tid ha gällt amalgamskadade eller el-överkänsliga. Elöverkänsliga och tandvårdsskadade är inga små patientgrupper. I flera länder inom Europa har man kunnat ge elöverkänsliga och amalgamskadade vård i nära 25 år.
Datum: 2009-10-03, c


TRAFIKUTSKOTTET

Motion 2009/10:T380 av Mats Pertoft och Bodil Ceballos (mp)
Rätten till fast telefoni i hela landet
Kopparnätet har även en annan fördel, för den ökande andelen människor i vårt land som drabbas av funktionshindret elöverkänslighet
Datum: 2009-10-04, mp

Motion 2009/10:T528 av Håkan Juholt (s)
Energisnål grön IT
Den snabba utvecklingen av denna elektronikbransch medför emellertid såväl miljö- och klimatproblem som genom dess strålning även hälsoproblem.
Datum: 2009-10-06, s28099

Lämna ett svar