Fast lur i retur

Telia visar tecken på att backa från beslutet att riva det fasta telenätet. Nu hoppas Elöverkänsligas Riksförbund att PTS och regeringen agerar snabbt så att Telia verkligen skrotar nedläggningsplanerna och återuppbygger nätet där det rivits. I ryggen har vi 22 000 namnunderskrifter som stöder uppropet:

Vi kräver att alla tillförsäkras rätten att få telefon via kabel även i framtiden och att ledningsnätet återuppbyggs där det redan rivits.”

 

Fortsätt läsa Fast lur i retur

Fasa ut Ahlbom ur FAS

Professor Anders Ahlbom från Karolinska Institutet, KI, har på grund av jäv entledigats både från WHO:s cancerforskningsinstitut IARC och Strålsäkerhetsmyndigheten SSM:s vetenskapliga råd. Han sitter dock kvar i expertgruppen för hälsofrågor relaterade till elektromagnetiska fält, EMF, inom Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Fortsätt läsa Fasa ut Ahlbom ur FAS

Professor Anders Ahlbom säger upp sig från SSM:s vetenskapliga råd – slipper granskning

Professor Anders Ahlbom har bett om att bli entledigad från uppdraget som ordförande i
Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.
Strålsäkerhetsmyndigheten mottog den 9 juni Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad från
uppdraget som ordförande i myndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält
Läs SSM:s pressmeddelande på myndighetens hemsida…

SSM: Misstanke om intressekonflikt utreds

WHO:s cancerforskningsorgan har på grund av en intressekonflikt entledigat Anders Ahlbom, ordförande i ett av Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd, från en arbetsgrupp. Strålsäkerhetsmyndigheten utreder nu om uppgifterna om intressekonflikt även påverkar Anders Ahlboms uppdrag i myndighetens vetenskapliga råd. Läs hela meddelandet här på myndighetens hemsida.

Utanförskap och otrygghet när fasta telenätet rivs

På morgonen, torsdag den 28 april förhör Konstitutionsutskottet IT- och regionminister Anna-Karin Hatt och fd infrastrukturminister Åsa Torstensson. Det handlar om regeringens agerande för att alla ska kunna få tillgång till telefon i enlighet med svensk lag och EU-direktiv.

I praktiken har det visat sig att det inte finns några garantier för någon att få tillgång till telefoni. Telia tillåts riva det fasta telenätet utan att abonnenterna ges något alternativ.

Fortsätt läsa Utanförskap och otrygghet när fasta telenätet rivs

Ingen telefon eller E-tjänst utan kabel

Regeringen har uppdragit åt Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) att lämna förslag på framtida struktur för uppföljning av e-tillgänglighet.
– Tyvärr så har vi fortfarande människor som står utanför och det behöver vi ändra på, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

En fast uppkoppling är en förutsättning för att elöverkänsliga och deras anhöriga ska kunna använda e-tjänster i hemmet. En fast förbindelse är också nödvändig för att elöverkänsliga ska ha tillgång till telefon.

Fortsätt läsa Ingen telefon eller E-tjänst utan kabel

Framtid utan telefon?

Nedmonteringen av det fasta telenätet har redan påbörjats. Inom fem år kan 50 000 hushåll ha blivit av med sin fasta telefon. För svårt elöverkänsliga finns inget alternativ till fast telefon eftersom den trådlösa tekniken ger svåra hälsoproblem.
Elöverkänsligas Riksförbund har frågat riksdagspartierna om hur de tänkt agera för att elöverkänsliga, liksom andra medborgare, ska ha tillgång till telefon, men fått svävande svar.

Fortsätt läsa Framtid utan telefon?

Utanförskap utan lina!

Nästan 14 000 underskrifter har redan lämnats in till regeringen, men de ansvariga vill inte agera – vi fortsätter namninsamlingen: ”Stoppa nedläggningen av det fasta telenätet”

TeliaSonera vill avveckla det fasta telenätet. Demonteringen har redan börjat på några ställen i landet. Under våren 2010 berörs omkring 540 hushåll och de närmaste 5 åren kommer 50 000 hushåll i 200 kommuner att bli av med ledningen.

Alla i landet ska ha rätt att ha telefon. Men enligt Post- och Telestyrelsen (PTS) är lagen ”teknikneutral”, det vill säga att man inte har rätt att begära en viss. Med andra ord kan PTS i dagsläget inte hindra TeliaSonera att riva ledningarna.

För elöverkänsliga, som i många fall tvingats flytta ut på landsbygden för att de inte tål strålningen ifrån mobiltelefonin, är det helt omöjligt att använda annat än fast telefon via ledning. Om denna ledning rivs står många med funktionsnedsättning helt utan telefon – det gäller även barn och anhöriga i samma hushåll.

Jämlikt FN:s ”Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” som Sverige antagit, ska elöverkänsliga bland annat ha samma rätt som andra till informations- och kommunikationsteknik. Att frånta oss det fasta telenätet, den enda för vår grupp fungerande telefonin, är alltså ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

Enligt regeringens bredbandsstrategi ska alla grupper i samhället ges möjlighet att använda den nya tekniken, en funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för bredbandsanvändning.

För elöverkänsliga är trådlös uppkoppling inget alternativ – rivs ledningarna försvinner möjligheten att använda Internet för både elöverkänsliga och deras familjer.

Enligt socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009 så är 3,2 % av den vuxna befolkningen elöverkänsliga (ca 300 000 räknat på samtliga) och 0,4 % är svårt drabbade – det är ca 36 000 människor.

– Regeringen måsta anpassa sin strategi till verkligheten och våra mänskliga rättigheter – utan telefonlinan ökar vårt utanförskap, säger Birgitta Knape, medieansvarig i Elöverkänsligas Riksförbund.

Vi kräver att alla tillförsäkras rätten att få telefon via kabel även i framtiden och att ledningsnätet återuppbyggs där det redan rivits.

Styrelsen Elöverkänsligas Riksförbund

Birgitta Knape, medieansvarig,
Tfn: 0454-32 51 10

Inger Svedmyr, ansvarig för telefonifrågor
Tfn: 0175-204 53

E-post: media @ feb.nu Hemsida: www.feb.se

 

FN-konventionen om mänskliga rättigheter förpliktigar!

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter fyllde 60 år igår den 10 december. Detta vill vi i Elöverkänsligas Riksförbund med 3000 medlemmar uppmärksamma:

  • Nyligen beslutade riksdagen att ratificera FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
    Våra medlemmar märker dock att livsrummet inskränks alltmer i stället för att samhället görs mer tillgängligt.

  • Glödlamporna har nu förbjudits på EU-nivå och istället kommer lågenergilampor med kraftiga elektromagnetiska fält att användas, vilket tvingar de elöverkänsliga att leva med stearinljus och fotogenlampor. Detta strider mot statens intentioner att värna om handikappgrupperna.

  • Telia vill inte längre underhålla det fasta telenätet. När stolparna blir gamla och dåliga eller när ledningarna skadas vid storm väljer man att riva dem istället. Enligt Post- och Telestyrelsen kan 50 000 hushåll bli av med den fasta anslutningen inom några år. Elöverkänsliga skulle bli helt utan telefon om ledningarna försvann.

  • Vågor av ny trådlös teknik breder ut sig över hela landet, trots att vi redan ser stora hälsoproblem. Snart finns det inte några områden kvar med låga strålningsnivåer. En fortsatt ohämmad utbyggnad innebär att allt fler kommer att insjukna.

  • En medlemsundersökning inom vårt förbund visade att 36 % av medlemmarna tvingats lämna sina hem på grund av den elektromagnetiska strålningen. Många lever ute på landsbygden i torp och stugor under svåra umbärande.

Vi kräver att våra mänskliga rättigheter respekteras och att de förpliktelser som Sverige har i och med ratificeringen av FN:s fördrag uppfylls så att vi ges möjlighet att delta i samhällets utveckling!

Elöverkänsligas Riksförbund, FEB
Birgitta Knape
Ordförande

För mer information:
Tfn: 0454-32 51 10
Fax: 0454-32 51 99
E-post: media@feb.nu
Hemsida: www.feb.se